Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Kết quả hoạt động của Quỹ

Lịch sử giá trị tài sản ròng

Tài liệu Quỹ

Phí giao dịch Quỹ Mở

Theo yêu cầu quy định, hiệu suất lịch sử của quỹ sẽ chỉ được tiết lộ sau 6 tháng kể từ khi ra mắt.

Từ đầu năm
1 năm
3 năm
5 năm
Từ ngày<br> thành lập
-

Phí Mua Thường – Phí Phát Hành (Sub fee)

Số tiền đầu tư Phí mua
Dưới 5.000.000.000 đồng 1%
Từ 5.000.000.000 đến dưới
10.000.000.000 đồng
0,5%
 
Từ 10.000.000.000 đồng 0%

 

 

1. Phí Bán – Phí Mua Lại (Redemption fee)

Thời gian nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ 0-12 tháng Trên 12 tháng đến 18 tháng Trên 18 tháng
Phí Bán 2% 1% 0%

 

 

2. Phí mua Thường xuyên linh hoạt MAF-Invest (MAF-Invest sub fee):

Số tiền đầu tư thường xuyên linh hoạt Phí mua MAF-Invest
Dưới 50.000.000 đồng 1%

 

 

Xác nhận