Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến

Với tư cách là Nhà Đầu Tư và với điều kiện Nhà Đầu Tư đang sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, Nhà Đầu Tư đồng ý và xác nhận rằng Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.

I. Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến

1. Giao dịch trực tuyến: là giao dịch thực hiện thông qua nền tảng công nghệ thông tin và môi trường mạng internet, mạng viễn thông hoặc các nền tảng khác theo quy định pháp luật.

2. Manulife iFunds: là ứng dụng giao dịch trực tuyến dựa trên internet/web trên toàn thế giới và di động được cung cấp cho các Nhà Đầu Tư của Công Ty Quản Lý Quỹ để Nhà Đầu Tư đăng ký mở tài khoản, đăng ký mua, bán, chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife và bất kỳ giao dịch trực tuyến nào mà Công Ty Quản Lý Quỹ cung cấp cho Nhà Đầu Tư tùy từng thời điểm để Nhà Đầu Tư thực hiện các giao dịch trực tuyến phù hợp với quy định pháp luật (“Dịch Vụ”).

3. Quỹ Mở Manulife: là các quỹ đại chúng do Công Ty Quản Lý Quỹ lập và quản lý, có các tính năng giao dịch trực tuyến trên trang web hoặc ứng dụng Manulife iFunds.

4. Thông tin cung cấp trong Dịch Vụ này không thay thế cho văn bản chính thức mà theo quy định phải cung cấp cho Nhà Đầu Tư đặc biệt đối với sản phẩm chào bán. Nhà Đầu Tư vẫn được yêu cầu đọc Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt và Điều Lệ Quỹ (được thay đổi và công bố tại từng thời điểm) cũng như các tài liệu có liên quan khác.

5. Dữ liệu và/hoặc thông tin liên quan đến tỷ lệ nắm giữ của Nhà Đầu Tư do Dịch Vụ này cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà Đầu Tư nên liên hệ trực tiếp với Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh để biết dữ liệu và/hoặc thông tin hợp lệ về việc nắm giữ khoản đầu tư của mình.

II. Truy Cập Và Sử Dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến

1. Mỗi Nhà Đầu Tư là người dùng Dịch Vụ tự chịu trách nhiệm về ID người dùng và/hoặc mật khẩu do Manulife iFunds cung cấp làm cơ chế xác định Nhà Đầu Tư. Việc xác minh ID người dùng và/hoặc mật khẩu để truy cập Dịch Vụ là một quy trình mà Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện để đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch được thực hiện thông qua Manulife iFunds.

2. Loại tiền tệ, lãi suất, giá cả và các thông tin khác do Công Ty Quản Lý Quỹ cung cấp nếu có chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà Đầu Tư nên luôn xác minh thông tin đó với các nguồn đáng tin cậy khác.

3. Tốc độ và mức độ thành công khi truy cập Dịch Vụ phụ thuộc rất nhiều vào phần cứng, mạng và các phương tiện khác đang được Nhà Đầu Tư sử dụng và những điều này nằm ngoài trách nhiệm của Công Ty Quản Lý Quỹ.

III. Tên Người Dùng Và Mật Khẩu

1. ID người dùng và/hoặc mật khẩu là các mục nhận dạng tuyên bố rằng một bên truy cập và sử dụng Dịch Vụ là hợp pháp. Do đó, Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm bảo mật User ID và mật khẩu của mình.

2. Việc tạo mới, thay đổi hoặc xác thực User ID và/hoặc mật khẩu sẽ thực hiện theo quy trình được quy định trong từng giai đoạn của quy trình do Nhà Đầu Tư thực hiện. Bằng việc đồng ý trong mỗi giai đoạn cần phê duyệt, Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ giai đoạn đó của quy trình.

IV. Các Rủi Ro Liên Quan Khi Sử Dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến

Nhà Đầu Tư cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ:

1. Trong khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;

2. Việc nhận dạng Nhà Đầu Tư có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;

3. Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch;

4. Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh cho Nhà Đầu Tư;

5. Những rủi ro khác mà các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối Chứng Chỉ Quỹ thấy cần thiết phải công bố.

V. Miễn Trừ Trách Nhiệm

1. Các giao dịch do Nhà Đầu Tư thực hiện qua trang giao dịch điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của Công Ty Quản Lý Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của Nhà Đầu Tư gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ đều là đúng và do chính Nhà Đầu Tư thực hiện. Vì vậy, Công Ty Quản Lý Quỹ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ các giao dịch này của Nhà Đầu Tư.

2. Công Ty Quản Lý Quỹ được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi rủi ro, tổn thất, thiệt hại nào xảy ra cho Nhà Đầu Tư, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp cho những trường hợp sau đây:

(i) Xảy ra sự cố về đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến việc không thể thực hiện được giao dịch trực tuyến. (ii) Nhà Đầu Tư cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho Công Ty Quản Lý Quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn: các thông tin về lệnh mua/bán/chuyển đổi chứng chỉquỹ mở, số lượng giao dịch, tên Chứng Chỉ Quỹ mở giao dịch, số tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mở và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Nhà Đầu Tư không thực hiện được hoặc thực hiện sai.

(iii) Xảy ra sự kiện bất khả kháng (là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến, sự hỏng hóc hay không thể hoạt động của các tiện ích thông tin liên lạc hoặc các trang thiết bị truyền thông và điện toán, cháy nổ, chiến tranh, thiên tai, nội chiến, khủng bố, đình công bưu chính hoặc các đình công khác hoặc bất kỳ hành động tương tự trong ngành), dẫn đến Công Ty Quản Lý Quỹ không thể thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện giao dịch của Nhà Đầu Tư.

(iv) Bất kỳ hành vi nào do lỗi của Nhà Đầu Tư hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

VI. Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư

1. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về việc sử dụng User ID và/hoặc mật khẩu được sử dụng để truy cập hoặc thực hiện các giao dịch được thực hiện thông qua Dịch Vụ.

2. Nhà Đầu Tư cam kết và đảm bảo rằng tất cả các thông tin/dữ liệu/tài liệu cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ là chính xác, đầy đủ, hợp pháp và mới nhất, không có bất kỳ gian lận nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin/dữ liệu/tài liệu đã cung cấp.

3. Nhà Đầu Tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình cũng như độ tin cậy và bảo mật của phần cứng, mạng và các phương tiện khác mà Nhà Đầu Tư có thể yêu cầu để thực hiện các giao dịch trong Manulife iFunds.

4. Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được cung cấp bởi Công Ty Quản Lý Quỹ trực tiếp cho Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư không được phép ủy quyền cho Bên thứ ba nào để tiến hành giao dịch, trừ trường hợp được Công Ty Quản Lý Quỹ chấp thuận bằng văn bản. Hệ thống của Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Nhà Đầu Tư khi hệ thống nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng phù hợp với những thông tin mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ. Nhà Đầu Tư đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm Công Ty Quản Lý Quỹ có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo để lộ Mật khẩu của Nhà Đầu Tư.

5. Bồi thường thiệt hại cho Công Ty Quản Lý Quỹ (nếu có).

VII. Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Công Ty Quản Lý Quỹ

1. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm cung cấp Dịch Vụ được thiết kế để tuân thủ các quy định của pháp luật và các yêu cầu hiện hành thường được sử dụng và triển khai trong các Dịch Vụ dựa trên internet/web trên toàn thế giới của ngành tài chính.

2. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đảm bảo Dịch Vụ luôn sẵn sàng để sử dụng, tuy nhiên bất cứ khi nào Dịch Vụ không hoạt động do những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của Công Ty Quản Lý Quỹ, Nhà Đầu Tư vẫn có thể nhận được Dịch Vụ trực tiếp thông qua bộ phận Dịch Vụ khách hàng hoặc đại diện của Công Ty Quản Lý Quỹ.

3. Công Ty Quản Lý Quỹ cũng có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin, dữ liệu do Nhà Đầu Tư cung cấp để sử dụng Dịch Vụ.

4. Bồi thường thiệt hại cho Nhà Đầu Tư (nếu có).

VIII. Tạm Ngưng, Chấm Dứt Dịch Vụ

1. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền tạm ngưng và/hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ khi Nhà Đầu Tư vi phạm bất kỳ quy định nào của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN bằng một thông báo.

2. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền tạm ngưng /chấm dứt cung cấp Dịch Vụ tùy thuộc vào điều kiện hoạt động kinh doanh của Công Ty Quản Lý Quỹ.

3. Dịch Vụ sẽ tự động tạm ngưng/chấm dứt khi tài khoản Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife bị đình chỉ/chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

IX. Quy Định Chung

Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến này sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ sửa đổi, bổ sung và công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm, và sẽ có giá trị ràng buộc thi hành đối với tất cả các Nhà Đầu Tư.