Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Chính Sách Bảo Mật Và Xử Lý  Dữ Liệu Cá Nhân

1. Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Chính Sách Bảo Mật và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này (“Chính Sách”) do Công TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“ManulifeIM”, “Chúng tôi”) ban hành và áp dụng cho các cá nhân mà Chúng tôi có tương tác, bao gồm, nhà đầu tư, khách hàng, nhân sự của khách hàng hoặc nhà đầu tư là tổ chức, nhân sự/nhân viên của ManulifeIM, nhà cung cấp, khách truy cập vào trang thông tin điện tử của Chúng tôi (“Trang Thông Tin Điện Tử”) cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi (sau đây gọi chung là “Bạn”).

Chính Sách này giải thích cách thức ManulifeIM thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định pháp luật (“Dữ Liệu Cá Nhân”).

Chính Sách này áp dụng cho hoạt động đầu tư (hoặc đầu tư tiềm năng) của Bạn vào bất kỳ quỹ nào do ManulifeIM lập, quản lý và phân phối, việc Bạn sử dụng (hoặc có khả năng sử dụng) bất kỳ dịch vụ nào do ManulifeIM cung cấp, hoặc bất kỳ mối quan hệ (hoặc quan hệ tiềm năng) nào được thiết lập giữa Bạn và ManulifeIM.

Chính Sách này có thể được sửa đổi, bổ sung và công bố trên Trang Thông Tin Điện Tử tùy từng thời điểm để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn hoạt động của Chúng tôi đối với việc Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc thay đổi của pháp luật, và sẽ có giá trị ràng buộc thi hành. Chúng tôi khuyến nghị Bạn đọc Chính Sách này cẩn thận và thường xuyên kiểm tra trang này để biết những thay đổi mà Chúng tôi có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính Sách này. 

2. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

a. Yêu Cầu Và Sự Cần Thiết Của Việc Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Cho một số mục đích khác nhau được nêu dưới đây, Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Bạn là do pháp luật yêu cầu và cho phép Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu này. Cụ thể, quy định pháp luật áp dụng đối với các công ty quản lý quỹ như ManulifeIM yêu cầu Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Ví dụ, Chúng tôi cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để xác minh danh tính khách hàng theo các quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và phòng chống rửa tiền. Nếu Bạn không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không thể:

 • cung cấp dịch vụ mà Bạn yêu cầu hoặc thực hiện chỉ thị/yêu cầu của Bạn;
 • duy trì việc cung cấp dịch vụ của Chúng tôi cho Bạn;
 • thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng giữa ManulifeIM và Bạn;
 • xác minh danh tính của Bạn (bao gồm cả mục đích bảo mật thông tin của Bạn);
 • cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến khoản đầu tư của Bạn trong quá trình Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Bạn;
 • cá nhân hóa trải nghiệm của Bạn đối với dịch vụ của Chúng tôi; hoặc
 • thông tin đến Bạn về những sản phẩm và dịch vụ có thể phù hợp với sự quan tâm hoặc nhu cầu của Bạn.

b. Dữ Liệu Cá Nhân Mà Chúng Tôi Có Thể Xử Lý

Loại Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi Xử lý có thể bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân Cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm theo quy định pháp luật hiện hành. Các dữ liệu này có thể bao gồm:

 • thông tin định danh như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/ định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, hình ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế;
 • tình trạng hôn nhân; mối quan hệ gia đình;
 • nghề nghiệp, chức vụ, thu nhập và nguồn tiền đầu tư;
 • thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc;
 • địa chỉ IP, nhật ký truy cập, nhận dạng trực tuyến, nhận dạng thiết bị và vị trí người dùng;
 • thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin giao dịch;
 • các thông tin cần thiết khác để ManulifeIM cung cấp dịch vụ cho Bạn hoặc để thực hiện quyền/nghĩa vụ theo hợp đồng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Bạn, Chúng tôi có thể thu thập và xử lý thêm các Dữ Liệu Cá Nhân khác về Bạn, phụ thuộc vào sự đồng ý của Bạn hoặc khi pháp luật có yêu cầu hoặc cho phép.

c. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân:

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn từ nhiều nguồn khác nhau:

 • Chúng tôi có được Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi Bạn cung cấp cho Chúng tôi (ví dụ: thông qua đơn mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở Manulife và các tài liệu đính kèm khác).
 • Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Bạn (ví dụ: trong quá trình thực hiện giao dịch hoặc quản lý khoản đầu tư của Bạn vào các Quỹ của Chúng tôi).
 • Chúng tôi nhận Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn từ bên thứ ba cung cấp dữ liệu đó (ví dụ: người sử dụng lao động nơi Bạn làm việc; tổ chức hoặc cá nhân mà Bạn là người đại diện hoặc đầu mối liên lạc của họ; khách hàng/nhà cung cấp của Chúng tôi; công ty tuyển dụng; cơ quan thực thi pháp luật).
 • Chúng tôi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn từ bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của Chúng tôi cho Bạn hoặc bên giới thiệu Bạn cho Chúng tôi (ví dụ: đại lý phân phối chứng chỉ quỹ; đại lý chuyển nhượng; ngân hàng lưu ký; đại lý thanh toán).
 • Chúng tôi có được Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn từ các nguồn khác được pháp luật cho phép để xác minh thông tin do Bạn cung cấp (ví dụ: cơ sở dữ liệu dân số quốc gia, người sử dụng lao động của Bạn).
 • Chúng tôi thu thập hoặc có được Dữ Liệu Cá Nhân khi Bạn truy cập vào bất kỳ Trang Thông Tin Điện Tử nào của Chúng tôi hoặc dùng bất kỳ tính năng hoặc tài nguyên nào sẵn có trên hoặc thông qua Trang Thông Tin Điện Tử. Khi Bạn truy cập vào một Trang Thông Tin Điện Tử, thiết bị và trình duyệt của Bạn có thể tự động tiết lộ một số thông tin nhất định (như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và thời gian kết nối với Trang Thông Tin Điện Tử và các thông tin truyền thông kỹ thuật khác), mà một số thông tin này có thể được xem là Dữ Liệu Cá Nhân.

d. Mục Đích Chúng Tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nhằm:

 • tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trước khi mở tài khoản/thiết lập quan hệ với khách hàng, bao gồm thực hiện việc “Nhận biết Khách hàng” và các quy trình bắt buộc khác theo quy định pháp luật cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ của Chúng tôi;
 • cung cấp các dịch vụ tài chính cho Bạn, bao gồm dịch vụ quản lý quỹ, dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ quản lý danh mục đầu tư;
 • thực hiện lệnh giao dịch và chỉ thị đầu tư cũng như các công việc cần thiết để Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho Bạn;
 • cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng;
 • cung cấp thông tin về các Quỹ/dịch vụ do ManulifeIM quản lý/cung cấp;
 • liên lạc với Bạn (ví dụ: qua email, điện thoại, tin nhắn,mạng xã hội, gửi thư hoặc gặp trực tiếp) và đảm bảo các hình thức liên lạc này tuân thủ pháp luật hiện hành;
 • duy trì và cập nhật thông tin liên lạc của Bạn;
 • giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới do ManulifeIM cung cấp;
 • thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng được ký kết giữa ManulifeIM và Bạn;
 • vận hành và quản lý, bảo trì và bảo dưỡng Trang Thông Tin Điện Tử; cung cấp thông tin cho Bạn; hiển thị quảng cáo và các thông tin khác cho Bạn; liên lạc và tương tác với Bạn thông qua các Trang Thông Tin Điện Tử của Chúng tôi;
 • quản lý hệ thống thông tin liên lạc của Chúng tôi; vận hành hệ thống an ninh và kiểm tra an toàn máy tính;
 • thực hiện bất kỳ chức năng và hoạt động nào liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động tiếp thị, kiểm toán, báo cáo, nghiên cứu, phân tích, bảo dưỡng và bảo trì chung các dịch vụ trực tuyến và các dịch vụ khác; nghiên cứu và/hoặc thiết kế sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho nhà đầu tư, đồng thời quảng bá, cải thiện và đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ; phân tích thống kê (bao gồm trong từng trường hợp, phân tích hành vi và đánh giá về mối quan hệ tổng thể với Tập đoàn Manulife);
 • đảm bảo an ninh tại trụ sở của Chúng tôi (bao gồm hồ sơ về việc Bạn đến trụ sở Chúng tôi và băng ghi hình CCTV) và an ninh điện tử (bao gồm hồ sơ về lượt đăng nhập và chi tiết truy cập khi Bạn truy cập vào hệ thống điện tử của Chúng tôi);
 • phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách và tội phạm hình sự theo quy định pháp luật hiện hành;
 • thiết lập, thực hiện và bảo vệ các quyền hợp pháp của Chúng tôi;
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý áp dụng đối với công ty quản lý quỹ theo quy định pháp luật hiện hành; và
 • các mục đích hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

3. Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Cho Bên Thứ Ba

Chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

 • cho bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn Manulife nhằm thực hiện các mục đích chính đáng (bao gồm cung cấp dịch vụ cho Bạn và vận hành các Trang Thông Tin Điện Tử của Chúng tôi);
 • cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu phụ, kiểm toán viên và cố vấn chuyên nghiệp của Chúng tôi (ví dụ: ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng, đại lý thanh toán,tổ chức cung cấp dịch vụ nhân sự,  nhà cung cấp dịch vụ đám mây, trung gian tài chính, kho lưu trữ thương mại và các thực thể cơ sở hạ tầng thị trường tài chính và người điều hành chúng, những người có thể có lợi ích kinh tế đối với các quyền hoặc nghĩa vụ của Chúng tôi, kể cả khi họ có thể muốn tiến hành thẩm định v.v.) tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới để các nhà cung cấp dịch vụ/đối tác này xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích được quy định trong Chính Sách này;
 • khi Chúng tôi xét thấy cần thiết trong bối cảnh tranh chấp hoặc kiện tụng, hoặc để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, lệnh tòa án hoặc nghĩa vụ ràng buộc nào khác của cơ quan có thẩm quyền;
 • để nâng cao hiệu quả hoạt động và các chức năng hỗ trợ khác, cho các mục đích thống kê hoặc phân tích và để cải thiện, phát triển, giám sát và tiếp thị các dịch vụ và sản phẩm của Chúng tôi;
 • được sử dụng để báo cáo thuế, bao gồm theo yêu cầu của Đạo luật FATCA; và
 • cho bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, điều tra, giám sát hoặc tư pháp hoặc tòa án, các tổ chức và cá nhân khác mà pháp luật hiện hành hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc cho phép.

Khi Chúng tôi thuê một bên thứ ba Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, bên xử lý dữ liệu này phải tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng để đảm bảo: (i) họ chỉ được Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại hợp đồng; và (ii) họ phải áp dụng các biện pháp bảo mật và đảm bảo an toàn cho Dữ Liệu Cá Nhân; cũng như các yêu cầu khác theo quy định pháp luật.

Trang Thông Tin Điện Tử của Chúng tôi có thể sử dụng chức năng tích hợp/plugin hoặc nội dung của bên thứ ba. Khi Bạn chọn tương tác với bất kỳ plugin hoặc nội dung này, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể được chia sẻ cho bên cung cấp dịch vụ của nền tảng truyền thông xã hội đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn đọc chính sách bảo mật của bên thứ ba này trước khi tương tác với plugin hoặc nội dung của họ.

4. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Ra Nước Ngoài

Chúng tôi có thể cần chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho bất kỳ các công ty nào thuộc tập đoàn Manulife, và các bên thứ ba khác như đề cập tại Mục 3 phù hợp với mục đích quy định trong Chính Sách này. Do vậy, Chúng tôi có thể chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đến các quốc gia khác ngoài Việt Nam và khi Chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn ra nước ngoài, Chúng tôi sẽ tuân thủ các thủ tục và yêu cầu bắt buộc theo pháp luật hiện hành.

5. Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi xem trọng sự an toàn và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và do đó, Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp được thiết kế để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn không bị hủy, mất mát, sửa đổi một cách ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp, tiết lộ trái phép, truy cập trái phép hay các hình thức Xử lý dữ liệu trái phép hoặc bất hợp pháp khác theo pháp luật hiện hành. Các biện pháp này có thể bao gồm:

 • áp dụng các hệ thống bảo mật điện tử hiện đại, ví dụ như tường lửa và mã hóa dữ liệu trên các hệ thống xử lý của Chúng tôi;
 • áp dụng chính sách, quy chế và thủ tục bảo mật dữ liệu cần thiết và phù hợp;
 • thiết lập và thực hiện các yêu cầu về bảo mật và an toàn dữ liệu cũng như thường xuyên tổ chức đào tạo cho nhân viên;
 • đảm bảo quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân chỉ được cấp cho nhân viên có thẩm quyền;
 • yêu cầu các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, đối tác áp dụng và đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn bảo mật của Chúng tôi và tuân thủ pháp luật hiện hành; và
 • thường xuyên tiến hành kiểm tra và xác minh về an toàn xử lý dữ liệu và áp dụng các biện pháp thích hợp để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình Xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, Chúng tôi lưu ý rằng, trên thực tế, việc Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thông qua hệ thống điện tử, internet và các giải pháp công nghệ thông tin khác sẽ không thể có sự bảo mật, an toàn tuyệt đối mà không có bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Mặc dù Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo an toàn và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn sự an toàn tuyệt đối khi Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được xử lý và truyền đến hệ thống của Chúng tôi hoặc của bên thứ ba cung cấp dịch vụ mà Bạn có thể sử dụng. Do đó, Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các Dữ Liệu Cá Nhân mà Bạn gửi cho Chúng tôi đều được gửi một cách an toàn. Hơn nữa, Chúng tôi cũng khuyến nghị Bạn thực hiện các biện pháp bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm thông tin về tài khoản và giao dịch của Bạn) và không vô tình chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin này cho bất kỳ người nào không được phép.

6. Tính Chính Xác Của Dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý được thiết kế để đảm bảo:

 • Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi Xử lý là chính xác và được cập nhật khi cần thiết; và
 • khi có bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Bạn không chính xác (khi xem xét đến mục đích dữ liệu được Xử lý), Chúng tôi sẽ xóa hoặc chỉnh sửa ngay lập tức. Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn xác nhận tính chính xác của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn vào từng thời điểm.

7. Dữ Liệu Tối Thiểu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phù hợp được thiết kế để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi Xử lý giới hạn trong phạm vi Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích quy định trong Chính sách này.

8. Lưu Trữ Dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn chỉ được Xử lý trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được quy định trong Chính Sách này (bao gồm để ManulifeIM có thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Bạn) hoặc theo yêu cầu của pháp luật (bao gồm thời gian ManulifeIM và bên cung cấp dịch vụ của ManulifeIM thực hiện nghĩa vụ lưu trữ thông tin theo luật định), tùy thuộc vào thời gian nào lâu hơn.

9. Quyền Và Nghĩa Vụ Pháp Lý Của Bạn

a. Phụ thuộc vào quy định pháp luật, Bạn có một số quyền liên quan đến Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân  của Bạn, bao gồm:

 • quyền yêu cầu được truy cập, hoặc được cung cấp bản sao Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang Xử lý hoặc kiểm soát, cùng với thông tin về tính chất, quá trình xử lý và chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân đó;
 • quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung không chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang Xử lý hoặc kiểm soát;
 • quyền yêu cầu:
 • xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang Xử lý hoặc kiểm soát, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; hoặc
 • nếu việc Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi phải được sự đồng ý của Bạn theo quy định pháp luật: (i) hạn chế Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn; và (ii) phản đối việc Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được Xử lý bởi Chúng tôi hoặc thay mặt Chúng tôi (bao gồm cho mục đích quảng cáo, tiếp thị)
 • rút lại sự đồng ý; và
 • quyền khiếu nại với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

b. Để thực hiện một hoặc nhiều quyền này, hoặc nếu Bạn có thắc mắc về các quyền này hoặc về bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách này, hoặc về quá trình Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin liên hệ được quy định tại Mục12 dưới đây.

c. Khi Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Chúng tôi Xử lý theo Chính Sách này, Bạn có trách nhiệm:

 • đảm bảo tính chính xác của Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp;
 • kịp thời thông báo cho Chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về Dữ Liệu Cá Nhân đã được cung cấp; và
 • tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng đối với việc Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật.

10. Chia Sẻ Thông Tin Và Báo Cáo

Chúng tôi có thể Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để liên lạc với Bạn, chủ yếu qua email và đôi khi qua điện thoại, để chia sẻ với Bạn các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi mà Bạn có thể quan tâm.

Nếu Bạn không muốn nhận những thông tin này từ Chúng tôi, Bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng thường xuyên của Bạn, hoặc chọn hủy đăng ký nhận những email này. Sau khi Bạn chọn hủy đăng ký, Chúng tôi sẽ không gửi thêm email quảng cáo cho Bạn, nhưng Chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc với Bạn trong phạm vi cần thiết để có thể cung cấp các dịch vụ mà Bạn yêu cầu.

11. Cookies

Cookie là một tệp dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của Bạn khi Bạn truy cập vào một Trang Thông Tin Điện Tử (bao gồm các Trang Thông Tin Điện Tử của Chúng tôi). Cookie ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Bạn và trong một vài trường hợp, sở thích và thói quen duyệt web của Bạn. Chúng tôi có thể Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn thông qua công nghệ cookie theo Chính sách Cookie của Tập đoàn Manulife.

12. Thông Tin Liên Hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc MANULIFEIM Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng thường xuyên của Bạn hoặc các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Chúng tôi sau đây:

 • Hotline: 1900545533 (từ 8 giờ30 sáng 12 giờ trưa; từ 1 giờ 30 chiều đến 5:30 chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)
 • Email: manulifeamvn@manulifeam.com
Xác nhận