Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Tài khoản chuyển tiền đầu tư Quỹ Mở

Tài khoản Ngân hàng Chuyển tiền mua CCQ Đầu tư Cổ phiếu Manulife

  • Tên chủ tài khoản: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife
  • Số tài khoản: 091-494757-004
  • Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

Nội dung chuyển tiền: số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

Cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và chọn lựa đầu tư vào Quỹ Mở Manulife

Hot line: 0888 126 800/ 0888 166 800

 

Tài khoản Ngân hàng Chuyển tiền mua CCQ Đầu tư Cân Bằng Manulife

  • Tên chủ tài khoản: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife
  • Số tài khoản:  002-744464-001
  • Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

Nội dung chuyển tiền: số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

Cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và chọn lựa đầu tư vào Quỹ Mở Manulife

Hot line: 0888 126 800/ 0888 166 800

 

Tài khoản Ngân hàng Chuyển tiền mua CCQ Đầu tư Năng Động Manulife

  • Tên chủ tài khoản: Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife
  • Số tài khoản: 090-128257-004
  • Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

Nội dung chuyển tiền: Họ tên + số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

Hot line: 0888 126 800/ 0888 166 800