Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Kết quả hoạt động của Quỹ

Lịch sử giá trị tài sản ròng

Tài liệu Quỹ

Phí giao dịch Quỹ Mở

Theo yêu cầu quy định, hiệu suất lịch sử của quỹ sẽ chỉ được tiết lộ sau 6 tháng kể từ khi ra mắt.

Từ đầu năm
1 năm
3 năm
5 năm
Từ ngày<br> thành lập
-

Phí Mua thường - Phí Phát hành

Số tiền đầu tư (VNĐ) Dưới 100 triệu Từ 100 triệu – dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ Từ 10 tỷ - dưới 20 tỷ Từ 20 tỷ trở lên

Phí mua

2% 1,5% 1,25% 1% 0,75% 0,5%

 

 

Phí Mua định kỳ - Phí Phát hành

Số tiền đầu tư định kỳ hàng tháng (VNĐ) Dưới 100 triệu/ tháng Từ 100 tiệu – 1 tỷ/ tháng
Phí mua 1,5% 1,2%

 

 

Phí Bán (Phí Mua lại)

Thời gian nắm giữ Quỹ 0 – 12 tháng Trên 12 – 18 tháng Trên 18 tháng
Phí bán 1% 0,5% 0%

 

 

Xác nhận